Ponovno / Again

Mislim da je čas – da napovem… / I think it is time to announce…                                               plus priprave, organizacija dogodka, misli…  /  plus preparation, organization, thoughts…

…150 odtečenih kilometrov na 2. Ruthinem teku  /  150 runoff kilometers at 2nd Ruth’s Run

Blog, ki sem ga napisal kakšen mesec dni nazaj ostaja – spodaj pod današnjim dodatkom. V tem času, v tem mesecu dni, v teh dneh se je dogajalo toliko aktivnosti, toliko misli, da enostavno če potegnem črto – me zadovoljuje. Vse.

Najbolj ekipa, ljudje, bom napisal tudi prijatelji, s katerimi smo se povezali in peljemo prireditev 2. Ruthin tek k obliki, kakršna se bo dogodila naslednji vikend (od petka 28.02 do nedelje 02.03.2014). Vsi delamo s srcem – z enim samim ciljem. Pomagati in dati tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Anita Ogulin nam je zaupala tri zgodbe. Za njih delamo. Za njih bomo tekli…

Priprave so šle načrtovano, v bistvu se za tek na 2. Ruthinem teku nisem kaj posebaj pripravljal – le dovolj kilometrine, dovolj raznovrstnih tekov (dolžina, hitrost, različna dinamika,…) in odločitev. Odločitev predvsem v glavi, da te kilometre stečem. Vmes je tudi bilo (zadnji teden) nekaj poškodb, a to saniramo in čez teden dni ne bo kaj bistveno vplivalo na plan teka na 2. Ruthinem teku…

Organizacija. Ekipa. Volja. To je vse. Ostalo se bo pokazalo na prireditvi.

Misli. So divje. Umirjene, adrenalinske. Različne. Toliko zgodb, dogodkov. Toliko pozitivnih pristopov – navkljub različnim mnenjem okolice, da dobrodelnost v tem času nima dovolj podpore. Mislim, da ima. Smo dokazali. Predvsem so najbolj dokazali pa tisti, ki so k našemu projektu pristopili: glavni pokrovitellji – jih vidite na našem plakatu in navedene na štartnih številkah. In seveda najbolj še ostalih, ki verjamejo v nas, v projekt in so nas s tega vidika podprli kot pokrovitelji projekta, soustvarjalci naše zgodbe. Vsem smo  Vam neizmerno hvaležni že sedaj. Vsekakor bo posebna zahvala vam še posebaj deležna na sami prireditvi.  Zmoremo? Zmoremo.  Hkrati misli divjajo, dogodek se – organizacijsko zaključuje (čeprav bo v zadnjem tednu potrebno postoriti še ogromno dela), hkrati pa se naslednji projekt že najavlja… Predvsem v naših srcih, mislih, tudi že v dejanjih… Mesec maj in junij bo kmalu tukaj in 10 krogov se bo odvrtelo… Vse te misli se bodo umirjale med tekom – predvsem govorim zase. Vem. Poznam se. Zato verjamem, da napoved izpred enega meseca se bo uresničila…

English translation:

Blog which was written about one month ago remains the same – at the end of today’s addition. In all this time, in this month, in these days it has happened so many activities, so many thoughts that if on easy I draw the line – satisfies me. All of them.

The most Team, people or I will write Friends  with who we connected together and drive event 2nd Ruth’s Run to form as it will go on next weekend (from Friday 28.02. to Sunday 02.03.2014). We all work with our hearts – with one goal. To help and to give those who need it the most. Ms. Anita Ogulin has entrusted us three stories. We work for them. We will run for them…

Preparation has gone as I have planned, in essence for 2nd Ruth’s Run I have not prepared myself special – just enough kilometers, enough diversified runs (distance, speed, different dinamics,…) and decision. Decision mostly in my mind to runoff those kilometers. In the meantime (last week) there was some injuries, but it will be healed and a week later it will have no significant impact to my run at 2nd Ruth’s Run.

Organization. Team. Will. That is all. Other will be shown at event.

Thoughts. Are wild. Calm, adrenaline. Different. So many stories, events. So many positive approaches – despite different opinions from surrounding that charity in this time has not enough support. I think it has. We have prove it.  But the most have been proven by those who have joined to our project: major donors – you can see them on our event poster and they are named on competition numbers. And of course most from those who believe in us, in project and has been supported us as sponsors of event, co-creators of our story. To all of You we are immensely grateful already now. Of course, special grateful will be given at event itself. Can we do it? We can do it. At the same time thoughts are wild, event is – organizational in phase of completition (although there will be a lot of work to do in last week), at the same time our next project is already announcing… Mostly in our hearths, minds, also in our actions… May and June will be here soon and 10 Rounds will be turn-run in flash… All those thoughts will calm down while we will run – mostly I speak for myself. I know. I know myself. Therefore I believe that announcement from one month ago it will come true…

—————————————————————————————

Blog izpred meseca dni  / blog from a month ago (blog is written only in Slovenian language – under this is translation in English language):

Tisti, ki me poznajo – bodo rekli: “Pričakovano”. Ostali se boste verjetno vprašali: “Zakaj pa?”. Odgovor na zadnje postavljeno vprašanje bi bil (oz. je): “Imam razlog.” Vsi člani društva Vztrajaj – Never give up ga imamo.

Vedno si postavljamo cilje, tako v osebnem kakor v poslovnem življenju. V teku je podobno. Zase so cilji za leto 2014 postavljeni. Eden izmed njih je tudi Ruthin tek.

Ekipo Vztrajaj – Never give up sem spoznal lani ob istem namenu na Bledu. Bil sem tekač, bom rekel začetnik na dolge teke, z željo odtečt čim več. Takrat se je tudi začela zgodba spoznavanja z glavnimi aktivisti društva.

Cilji se postavljajo. Samo z postavljenim ciljem iščemo pot do tja. Odteči 150 km je verjetno lahko za nekoga, ki ima za sabo že podobne dolžine; je verjetno nepredstavljivo za nekoga, ki ne teče ali teče v tem trenutku nekaj kilometrov na teden.

150 km se odteče z glavo. Ker to ni tek za čas ali hitrost – je tek z razlogom. Večino kilometrine bom odtekel prvi večer in prvo noč. Za soboto planiram kar nekaj aktivnosti na samem prizorišču tekom dneva; tudi nekaj znancev, tekačev in najavljenih skupin pride na prireditev, s katerimi bom z veseljem odtekel krog, dva. Naslednja runda kilometrine bo v soboto zvečer in ponoči na nedeljo…

Verjamem, da bo tudi kakšna spodbuda prišla. Spodbuda pa bo največja, v kolikor bo namen prireditve izpolnjen v celoti – to je zbiranje sredstev in dajanje tistim, ki to najbolj potrebujejo.

Več o sami prireditvi: http://www.nevergiveup.si/our-mission/2-ruth-in-tek

Vabljeni – torej – na Bled.

English translation:

Those who know me – wil say: »Expected.«. Others will probably ask themself »Why?«. Answer to this last question will be (or it is): »I have a reason.« All members of club Vztrajaj – Never give up have it.

We always set goals, as for personal as for bussines life. At running is the same. My personal running goals for 2014 are settled down. One of them is also Ruth’s Run.

Team Vztrajaj – Never give up I have met last year at the same event at Bled. I was runner, should I say begginer on long distance runs, with aim to runoff as much as possible. That is when the story getting to known of main activists of club start.

Goals settle down. Only with settling down the goal we can find the way. To runoff 150 km is easy for someone who already ran similar distances; and it is probably  unthinkable for someone who doesn’t run or runs several kilometers per week.

150 km has to be run with a head. Because this is not a run for time or speed – it is run with aim/purpose. Mostly of kilometers I will runoff first evening and night. For Saturday during the day I plan several activities at location of event; some of my friends, runners and announced groups are coming at event with who I will with pleasure run one or two rounds around lake. Next »round« of kilometers will be on Saturday evening and night…

I believe there also some stimulus will arrise. Most of stimulus would be achieved when aim of event will be accomplished in total – that is foundraising and giving to those who need it the most.

 More about event on: http://www.nevergiveup.si/our-mission/2-ruth-in-tek

You are invite – therefore – to Bled!

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s